Aktuality
hour minute

Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Bzenov,
 
Obec Bzenov, Obecný úrad Bzenov, 082 42 Bzenov 38, vyhlasuje v zmysle §3 a §4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe1 erb bzenov
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších platných predpisov
a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje:
 
 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ /riaditeľka ZŠ a MŠ Bzenov.
 
Viac informácii nájdete: tu
 
 
 
 
=========================================================================================================================
Oznámenie o prerušení distribucie elektriny v niektorých častiach obce Bzenov,cerveny-blesk
 
 
VSD a.s. Košice oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v obci dňa 25.7.2018, a to v čase od 7:30 do 15:00.
 
Bližšie informácie nájdete: tu
 
 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================================================================
Oznámenie o rokovaní obecného zastupiteľstva,1 erb bzenov
 
ktoré sa  uskutoční dňa 20.07.2018 (v piatok) v zasadacej miestnosti obecného úradu.
 
 
Navrhovaný program zasadnutia: tu
 
 
 
==========================================================================================================================
Hasičská súťaž 2018 v nedeľu 17.06.2018 - Foto vo fotogalérii "Podujatia a akcie".
 
 Vsl hasicska superliga
 
=========================================================================================================================

Oznam o výkupe papiera.Recykle 2

vykup papiera 09062018
=========================================================================================================================
 
MDD 2018
Foto z tejto akcie si môžte pozrieť vo fotogalérii.
 
 
======================================================================================================================================

esf2020

logo

Oznam o výberovom konaní.

 

Poskytovateľ komunitného centra Obec Bzenov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta, pozícia odborného pracovníka Komunitného centra.Uzávierka podávania žiadostí je dňa 06.06.2018. Viac informácii tu.

 
 
 
 
 
 
 
=========================================================================================================================================
 
Oznámenie o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Bzenov1 erb bzenov
 
 
 
     Obec Bzenov, Obecný úrad v Bzenove, 082 42 Bzenov 38, vyhlasuje v zmysle §3 a §4 zákona č.596/2003 Z.z.o štátnej
správev školstve a školskej samospráve a o zmene  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a §5
zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky
ZŠ a MŠ školy Bzenov, viac informácii sa dozviete tu.
 
=====================================================================================================================================
 
Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy.slniecko
 
 
   V súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách, sa v našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2018/2019. Zápis detí sa uskutoční v dňoch 2-31.5.2018. Viac informácii sa dozviete v priloženom letáku: tu
 
=====================================================================================================================================
Výstavba Materskej školy.
 
      V súčasnosti sme v našej obci začali s výstavbou MŠ. Predpoklad ukončenia tejto významnej investičnej akcie, určenej pre zlepšenie občianskej vybavenosti, je termín 09/2018. Obec zároveň získala finančné prostriedky pre objekt OcÚ na jeho zateplenie, výmenu strechy-energetická  úspora z európskych investičných štruktúrnych fondov – od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 423 839,94 €.
 
K predstave a ilustrácii slúžia aj nasledovné vizualizácie:
 
Vizualizacia MS pravobok   Vizualizacia MS lavobok
 
 
      
===========================================================================================================================
 Upozornenie SAD Prešov pre občanov a cestujúcich
 
Upozornenie Rallye Prešov
 
 
   
==================================================================================================================================
1 erb bzenov Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva              
 
Dňa 13.apríla 2018 (v piatok) v zasadačke obecného úradu v Bzenove, uskutoční sa zasadnutie  obecného zastupiteľstva. Začiatok rokovania je o 17.00. Pozvánka s programom: tu
 
==================================================================================================================================
             deti          Zápis do 1.ročníkaslabikar
 
 
 
 
     Základná škola s Materskou školou v Bzenove,  pozývajú všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1.ročníka šk.roku 2018/2019. Zápis sa uskutoční v nasledovných termínoch:
 

- dňa 6.4.2018 od 13.00 do 16.00

- dňa 9.4.2018 od 13.00 do 16.00 (možnosť zápisu do konca apríla 2018)

Tešíme sa na Vás. Viac informácii sa dočítate v priloženom info letáku ...

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
==================================================================================================================================

 

Oznam o výkupe papiera.Recykle 2

Zber papiera 10032018

====================================================================================================================================

Hokejový turnaj o pohár starostu obce Bzenov -   Pozrite si fotogalériuHokejka s pukom

Obecný úrad Bzenov organizuje hokejový turnaj, ktorý sa uskutoční na miestnom rybníku /Areál Telekom/, zajtra t.j. 3.3.2018 o 13.00.  Prihlásenie družstiev je možné na obecnom úrade alebo pre začiatkom hokejového turnaja.

Pozrite si plagát tu.                                             

 

==========================================================================================================================================

Vyhodnotenie štandardovvoda

    kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Voda pitná evidencia: tu

Voda odpadová evidencia: tu

===========================================================================================================================

Informácia o realizácii projektu: „Výstavba materskej škôlky v obci Bzenov“

Loga vystavba MS

Obci Bzenov bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Výstavba materskej škôlky v obci Bzenov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje , Prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ 6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Viac informácii tu:

 

==============================================================================================================================

Oznámenie o vývoze elektroodpadu.

 
Vážení občania, dňa 20.12.2017 t.j. v stredu o 9:00 uskutoční sa zvoz elektroodpadu. Prečítajte si informačný leták tu:stara pracka
 

 

 

 

==============================================================================================================================

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Dňa 15.12.2017 t.j. v piatok, zo začiatkom o 17.00 v zasadačke OcÚ uskutoční sa zasadnutie obecného zastupiteľstva.1 erb bzenov

Program zasadnutia si môžte pozrieť tu:

 

 

 

==============================================================================================================================

Oznámenie o výkupe starého papiera.Separovany zber

 
Vážení občania, dňa 9.12.2017 t.j. v sobotu od 10.45 na dvore obecného úradu, uskutoční sa výkup papiera.
Pozn: časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazané do balíkov - nie v igelitových taškách, či kartónových krabiciach !!!
 
 

 

===============================================================================================================================

Tento piatok Vás všetkých srdečne pozývame na:

Copy of CHRISTMAS 6

==========================================================================================================================================

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Dňa 13.10.2017 t.j. v piatok, zo začiatkom o 17.00 v zasadačke OcÚ uskutoční sa zasadnutie obecného zastupiteľstva.1 erb bzenov

Program zasadnutia si môžte pozrieť tu.

 
=======================================================================================================================================================================
Oznamenie o možnosti očkovania proti chrípke v ambulanciach MEDI DB v Bzenove.Injekcia
 
Naša ambulancia očkuje všetkých záujemcov bezplatne. Prikladáme informáciu, kto by sa mal dať zaočkovať proti chrípke?
1.osoby nad 65 rokov
2.osoby, ktoré trpia na chronické ochorenia, u ktorých môže chrípka spôsobiť vážne zdravotné komplikácie až smrť (pľúcne, srdcovocievne ochorenia, ochorenia obličiek, imunity, alergici)
3.všetky ostatné osoby, ktoré chcú chrániť pred chrípkovým ochorením seba a tiež svojich blízkych tým, že obmedzia prenos vírusu chrípky
 

Dr Havrilcova

 
 
 
 
=========================================================================
Výkup papiera.
 
 Vykup papiera

    Dňa 16.9.2017 t.j. v sobotu, v čase o 9.00 na dvore OcÚ Bzenov, uskutoční sa  výkup papiera. Časopisy, noviny a knihy bez 

    textilných obalov musia byť zviazané v balíkoch, a nie v kartónovej krabici.
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
=========================================================================
POZVÁNKA NA HASIČSKÚ SÚŤAŽ!!! 
Už túto sobotu !
 
Ohniva noc 1
=================================================================================================================================
 
FFvB
 
 
=======================================================================================================================

Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov.ruka-volby-urna1

 
=======================================================================================================================
 
Finančný dar Detskej onkológii v Prešove.soubor-srdce-na-dlani-258-
 
1.júla 2017 počas dňa obce Bzenov, kedy sme v obci otvárali leto a filmový festival, uskutočnila sa aj humanitárna zbierka, ktorej výťažok vo výške 275, € bol odovzadaný oddeleniu detskej onkológie a hematológie v Prešove. Všetkým darcom patrí veľká vďaka. 
 
=======================================================================================================================
 
 
 
Rekonštrukcia cesty k Základnej škole v Bzenove.oprava mk 2017 4
 
 
V auguste 2017 cesta k ZŠ dostala nový povrch, pozrite si foto z tejto investičnej akcie v obci, tu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=======================================================================================================================
 
 Hasici superliga 2017
 
 
 
 
 

=======================================================================================================================

Deň obce 2017

Súťažiaci budú pretekať na námestí pri obecnom úrade, kde každý účastník preteku na 1. stanovišti musí vypiť pohár piva , na stanovišti č.2.spapá špekáčku a to všetko v sledovanom a meranom čase. Hodnotenie účastníkov  bude podľa toho, kto dosiahne najrýchlejší čas.

Vystúpi folklórna skupina: Keľmešské Furmani.

Občerstvenie je pripravené pre všetkých pivo alebo kofola, špekáčky – klobásy, palacinky všetko zdarma.

===================================================================================

 

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Dňa 30.6.2017 t.j. v piatok, zo začiatkom o 17.00 v zasadačke OcÚ uskutoční sa zasadnutie obecného zastupiteľstva.1 erb bzenov

Program zasadnutia si môžte pozrieť tu.

 

 

 

 

===================================================================================

V Ý K U P   P A P I E R ASeparovany zber

Dňa 24.06.2017, t.j. v sobotu sa uskutoční výkup papiera

- časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazaných v balíkoch nie v kartónovej krabici a igelitke.

 

Miesto výkupu: dvor OcÚ Bzenov                                                                                                

Čas výkupu: 10.30 hod.

 

===================================================================================

Oznámenie o možnosti výkonu servisných prehliadok plynových zariadení.Plyn

Pre bezpečnú a efektívnu celoročnú prevádzku Vašich plynových zariadení v domácnostiach, je určená nasledovný oznam.

Viac informácii si prečítate tu >>>>>.

 

 

 

 

=======================================================================================================================

detiOznámenie o prijímaní detí do Materskej školy

Zápis detí sa uskutoční od 2.5.2017 do 31.5.2017. V tomto termíne si môžu rodičia vyzdvihnúť žiadosti v Materskej škole,

a to v čase od 7.00 do 16.00. Viac informácii sa dozviete v priloženom letáku tu:

 

=======================================================================================================================

Srdečná pozvánka na ochotnícke predstavenie slovenskej divadelnej klasiky:

Zensky zakon

===================================================================================

Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva. 1 erb bzenov
 

Dňa 17.3.2017 (v piatok) v zasadačke obecného úradu sa uskutoční 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bzenov. Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva je  o 17.00 hodine.Viac informácii o programe rokovania si prečítate tu.

===================================================================================

Informácia o voľnom pracovnom mieste.901-Moderator-v-akci-11

Základná škola s Materskou školou v Bzenove, prijme do pracovného pomeru upratovačku na 3 hodiny denne, s nástupom od 1.4.2017. Bližšie informácie:  ZŠsMŠ Bzenov na tel.č. 0903 55 38 37 alebo pozri leták o tomto  voľnom pracovnom mieste tu:

 

 

 

 

 ===================================================================================

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

za predchádzajúci rok.

voda

    Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA - vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania

odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona

č. 250/2012 Z. z. o reguláciiv sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

1. Odvádzanie odpadových vôd tu:

2. Kvalita pitnej vody tu:

 

 

 

=======================================================================

Pozvánka na sánkovačku vo všetkých vekových kategógiách.                                                 

Sankovacka 2017

 

  >>>>> Tu si viete pozrieť foto z tejto jedinečnej športovej akcie.

=======================================================================

Informácia o rekonštrukcii Materskej školy v našej obci a poďakovanie. MS 2

 

    Práce na oprave a rekonštrukcii začali od  22.12.2016 nepretržite až do 9.1.2017, kedy bola MŠ otvorená. Celá práca bola vykonaná Technickými službami s.r.o.  Bzenov 38 pri OcÚ, subdodávateľmi a výpomocnými prácami.

  

    Profesiu vodnár- kurenár vykonala firma Pavol Luca, výpomocné práce a dopravu zabezpečili  Martin Papcun, Martin Kovaľ, Pavol Luca, maľby – nátery Jozef Sakala, upratovanie rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ, Miroslav Kušnír – stolárstvo, na prácach sa podieľali aj hasiči z DHZ Bzenov. Súbežne s touto kuchyňou MŠ začala prerabka veľkokapacitnej kuchyne v ZŠ.

  

   Obecný úrad týmto chce poďakovať všetkým účastníkom pri zabezpečovaní rekonštrukcie a vybudovaní výdajne pri ZŠ a MŠ. Kuchyňa touto rekonštrukciou získala kapacitu na 100 obedov. Naša vďaka je o to väčšia, nakoľko práce boli realizované v dobe pokoja vianočných sviatkoch a pri tohtoročnej tuhej zime. Celková cena diela je cca 30.000,- €, z toho sme ušetrili 30 % za svojpomocné práce.

Pozrite fotodokumentáciu z vykonaných prác:  sipky

 
 
 
=======================================================================
 
Oznámenie o výkupe starého papiera.Separovany zber
 
Vážení občania, dňa 7.1.2017 t.j. v sobotu od 10. hodiny na dvore obecného úradu, uskutoční sa výkup papiera.
Pozn: časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazané do balíkov - nie v igelitových taškách, či kartónových krabiciach !!!
 
 
 
 
 
 
========================================================================
 
Oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra obce. 1 erb bzenov
 
V súlade §18a ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo Obce Bzenov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce. Voľba sa uskutoční dňa 25.1.2017 alebo na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po uvedenom termíne. Viac informácii si prečítate tu.
 
 
 
 
========================================================================
Oznámenie o konaní obecného zastupiteľstva. 1 erb bzenov
 
Dňa 16.12.2016 (v piatok) v zasadačke obecného úradu sa uskutoční 6.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bzenov. Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva je  o 17.00 hodine.Viac informácii o programe rokovania si prečítate tu.
 
 
 
========================================================================
 
 Oznam pre malých i veľkých, pre mladších i tých  skôr narodených!mikulas 1
 
   Dňa 3.12.2016 t.j. v sobotu 3.12.2016 o 13.hodine, Vás všetkých srdečne pozývam
na obecné námestie a do kultúrneho domu, kde Vás čaká milý a pestrý program.
 
Teším sa na spoločné stretnutie.
 
Váš sv.Mikuláš a kolektív.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ========================================================================
Návrh viacročného rozpočtu obce na r.2017,2018, 2019mesec
 
Obec Bzenov zverejňuje návrh rozpočtu obce na r.2017,2018 a 2019 tu.
 
 
 
 
========================================================================
 Oznam o výberovom konaní.
 
Poskytovateľ komunitného centra Obec Bzenov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta, pozíciu odborného garanta Komunitného centra.Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.12.2016 o 9.00 v priestoroch zasadačky OcÚ Bzenov. Viac informácii tu:
 
 logoesf2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================
 
Oznam o zvoze  nefunkčných elektrospotrebičov.
 
     Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci dňa 22.11.2016 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Čas zvozustara pracka
starých a nepotrebných elektrospotrebičov je naplánovaný o 9:30 hod. Viac informácii sa dozviete tu.
 
 
 
=========================================================================
Oznam o prevádzke komunitného centra v obci Bzenov. esf2020
 
Od 1.9.2016 Obec Bzenov prevádzkuje na Obecnom úrade Komunitné centrum -  KC Bzenov.
 
Personálne zloženie KC: 
 
Mgr. Vladislav Varga – odborný garant KC
Mgr. Miroslava Cipínová – odborný pracovník KC
Zuzana Prostredná – pracovník KC.
 
 logo
 
 
 
 
 
=========================================================================
Kaderníctvo LUSY, Bzenov 38, ponúka všetkým občanov svoje služby. Viac informácii nájdete na priloženom letáku:
 Kadernictvo
 
 =========================================================================

Pozvánka na FIRE NIGHT Bzenovplamienko a duch

Srdečne Vás pozývame na show „Ohnivá noc“, nočná súťaž o pohár starostu obce Bzenov.

Miesto konania? Školský areál v Bzenove

Kedy?                 19.august 2016

Info pre Vás?

Prezentácia družstiev: 20:30

Začiatok súťaže:         21:00

Štartovka:                  15 € + konzumné (guľaš)

Prihásenie:                 tel.č. 0948 282 044 alebo na FB stránke DHZ Bzenov

Kategórie:                  muži a ženy

Súťaž bude rozdelená na kategórie:

do 1500 cm3 -  hrubé hadice

·nad 1500 cm3 – športové hadice

Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel OHL Prešov.

Všetci ste srdečne vítaní..

 

 

 
==================================================================  
 
Srdečne Vás pozývame do letného sveta filmu, pozývame Vás na:
Bzenovsky amfikkamera
 
 
==================================================================     

 
 Výsledky volieb do NR SR zo dňa 5.marca 2016 v našej obci.Volby 2016
 
 
 
 
 
 
 =========================================================================
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Bzenov na rok 2016.Smetiari
 
 
 
 
 
 
=========================================================================
OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE BZENOV.
 
Vďaka podpore z EÚ v Obci Bzenov bol realizovaný projekt rekonštrukcie a modernizácie zastaraného verejného osvetlenia, pozri informačný leták ...
 
                                 
LEDlampyProjekt1logo EU
                                                                                                                                      logo OPKaHR
 
 
 =========================================================================

  Návrh viacročného rozpočtu obce Bzenov na rok 2016 - 2018mesec

 

 

 

 

=========================================================================

Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné práce Dane-19

 

 

 

 

 

=========================================================================

 Návrh VZN obce Bzenov č. 2/2015 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampaneParagraf

 

 

 

 

=========================================================================

Dokumenty:

lupa Stránka na zverejňovanie dokumentov, potrebných pre zasadanie obecného zastupiteľstva.

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist