hour minute

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa  OBEC BZENOV

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Bzenov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
IČO: 00326895

DIČ: 2021225415

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: SK35 0200 0000 0000 1682 0572

 KONTAKTNÁ OSOBA:
p.Štefan Rafajlovič, starosta obce

ADRESA:
Obec Bzenov
Bzenov 38
082 42  Bzenov

 

KONTAKT

Telefón:  +421517796337
Fax:        +421517796337
Mobil:    0905292335

e-mail:    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

internetová adresa: www.obecbzenov.sk

 ===========================================================================================================================================

 

Partnerská dohoda - zverejnenie výzvy na súťaž - Výstavba MŠ Bzenov tu:

========================================================================================================================================================================

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

sipky2

Predmet obstarávania: Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov

 Zverejnené dňa: 26.9.2017

Výzva na predloženie ponúk

Zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obec Bzenov, so sídlom OcÚ Bzenov 38, 082 42 Bzenov ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“), Vás vyzýva na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky na výber zhotoviteľa stavebných prác pre projekt „Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov – stavebné práce “.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov : Obec Bzenov
Sídlo: OcÚ Bzenov 38, 082 42 Bzenov
Štatutárny zástupca: Štefan Rafajlovič, starosta obce
2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :
Ing. Rastislav Tapšák
IČO: 45674191
Sídlo: Sibírska 2, 080 01 Prešov
zastúpená: Ing. Rastislav Tapšák – štatutár
kontakt: 0911 976 973
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy
4. Predmet obstarávania: Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov – stavebné práce.
5. Stručný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) : Materská škôlka je navrhovaná s dvoma nadzemnými podlažiami. Na 1.NP. sa nachádza vstupná chodba so schodiskom, ekonomat, kotolňa,
sklad pomôcok, šatňa, výdaj stravy, WC pre deti (3x WC + 3x umývadlo) a denná miestnosť. Na 2.NP. sa nachádza ekonomat, WC pre zamestnancov, kancelária, chodba, šatňa, výdaj stravy, WC pre deti (3x WC
+ 3x umývadlo) a denná miestnosť. Technológia kuchyne nie je predmetom zákazky. Členenie stavby na stavebné objekty :
SO 01 Materská škôlka
SO 02 Vodovodná prípojka
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Dažďová prípojka
SO 05 Elektrická NN prípojka
SO 06 Vsakovací objekt.
Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu podľa výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, ktoré sú prílohou č.1 k tejto výzve.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa §536 zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných
podmienok je prílohou č. 2 k tejto výzve.
7. CPV : 45214100-1 (Stavebné práce na stavbe budov materských škôl) 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 149.219,38 € bez DPH
9. Rozdelenie predmetu zákazky : Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predloženie ponuky na časť
zákazky nie je možné.
10. Variantné riešenia : Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky
11. Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škôlka, Bzenov
12. Lehota výstavby: Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je do 180 dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom. Lehota výstavby bude zmluvne stanovená na základe ponuky úspešného
uchádzača podľa hodnotiaceho kritéria č.2. Táto lehota uvedená v kalendárnych dňoch sa bude počítať odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom.
13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Príloha č. 1 a 2. Obhliadka miesta plnenia zákazky: dobrovoľná, za účelom obhliadky kontaktujte obecný úrad na čísle +421 51/ 779 63 37.
Kontaktná osoba – Štefan Rafajlovič. Termín obhliadky: po vzájomnej dohode.
14. Hlavné podmienky financovania : Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu z vlastných prostriedkov a z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) na refinancovanie realizácie predmetu zákazky - Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a. Splatnosť
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
15. Vysvetľovanie podkladov : V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na adrese podľa bodu 2 : Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov. Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a
materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
16. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorými sú :
1. Celková cena zákazky s DPH – 90 bodov
Relatívna váha kritéria: Celková cena zákazky s DPH.. 90% [najvýhodnejšia ponuka je minimálna hodnota kritéria - celková cena zákazky s DPH, t.j. úspešný uchádzač získa 90 bodov; ostatným uchádzačom budú body pridelené podľa vzorca = (minimálna hodnota kritéria /ponuka uchádzača) * váha (%)].
Ocenenie každej položky výkazu výmer je pre uchádzačov záväzné. Rozpočet musí byť položkový, spracovaný v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. V prípade, ak nebude niektorá z položiek ocenená, resp. nebude v predloženom rozpočte uvedená alebo nebude nacenená v požadovanom množstve, verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača. Uchádzač nesmie meniť merné jednotky položiek uvedených vo výkaze výmer. Celková cena s DPH uvedená v ponuke musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke.
2. Lehota výstavby – 10 bodov
Relatívna váha kritéria: Lehota výstavby v dňoch (kalendárnych) .... 10% [najvýhodnejšia ponuka je minimálna hodnota kritéria – najkratšia lehota výstavby, t.j. úspešný uchádzač získa 10 bodov; ostatným uchádzačom budú body pridelené podľa vzorca = (minimálna hodnota kritéria/ponuka uchádzača) *
váha (%)]. Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a štátnych technických noriem. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií na priloženom formulári – návrh na plnenia kritéria, ktorý musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. môže byť podpísaný osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon. Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené zostupné poradie všetkých ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa súčtu bodov za jednotlivé kritériá. Úspešným uchádzačom sa
stane ten, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Ponuka zaradená v zmysle uvedeného na prvé miesto (t.j. ponuka s najvyšším bodovým ohodnotením) bude vyhodnotená ako úspešná. Nevybratie uchádzača na dodanie predmetu zákazky verejným obstarávateľom nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody zo strany uchádzača.
18. Lehota na predloženie ponuky: 11.10.2017 do 10:00 hod
19. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania

a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka MŠ BZENOV“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy
b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - MŠ BZENOV“. Kontaktný e-mail na ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
20. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií v priloženom formulári – návrhu na plnenia kritéria.
c) V rámci podmienok účasti verejný obstarávateľ požaduje predložiť :
· doklad o oprávnení zhotoviť dielo
· Referencie, resp. potvrdenia na uskutočnenie stavebných prác alebo ich častí rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (pozemné stavby), minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky /kumulatívne/, to všetko za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác – potvrdené objednávateľom. V referencii uvedie uchádzač kontakt na objednávateľa z dôvodu možnosti overenia referencie.
d) návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátame všetkých príloh. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch e) kópiu ponuky v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči alebo inom elektronickom nosiči vo formáte „pdf“ vrátane rozpočtu v editovateľnom formáte – napr. „xls“.
21. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi
22. Obchodné/Zmluvné podmienky : Sú prílohou č. 2 k tejto výzve. Uchádzač má právo v návrhu Zmluvy o dielo podľa potreby meniť a dopĺňať jednotlivé časti, všetko však za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore
s požadovanými obchodnými podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré sa neviažu priamo na samotné plnenie zákazky. Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa), a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Zloženie a podmienky depozitu bližšie upravuje bod 11.10 ZoD. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
23. Sociálny aspekt : Úspešný uchádzač je povinný zamestnať minimálne dve osoby, ktoré patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti zamestnania sú
uvedené v čl. 13 Zmluvných podmienok.
24. Podpis Zmluvy o dielo podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP
25. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 26.09.2017, v.z. Rastislav Tapšák na základe plnomocenstva

 

Súťažné podklady a výkazy výmer:

A_Sprievodna a súhrnná technická správa

Výkaz_VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BZENOV_výkaz výmer_bez vnútorného zariadenia

ZTI_Výkaz_vnútorné ZTI

ZTI_Výkaz_vonkajšie ZTI

VV - (ÚVK) - Ústredné vykurovanie (Výkaz výmer)

Bleskozvod-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

Elektroinštalácia-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

NN prípojka-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

Návrh ZoD_MŠ Bzenov na stiahnutie tu:

Oboznámiť sa so  súťažnými podkladmi môžte tu:

=====================================================================================================================================================================

Podlimitná zákazka na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie. sipky2

Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia na výstavbu materskej školy v obci Bzenov.

Oboznámiť sa so znením výzvy môžte tu:

Zverejnené dňa 26.2.2016. 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist