Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Zmluva č.1/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo č.1/2018 "Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov-stavebné práce" 19.02.2018 € 0,00
Dodatok č.8 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.8 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 21.12.2017 € 0,00
Zmluva o prenájme vianočnej výzd WAD Design s r .o. Zmluva o prenájme vianočnej výzdoby Nájom vianočnej dekorácie 20.12.2017 € 0,00
č.01/2017 Gréckokatolícke biskupstvo Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 14.12.2017 € 0,00
č.MCO7122017 wbx,s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Vytvorenie webstránky Bzenov 22.11.2017 € 0,00
2017/41 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 12.11.2017 € 0,00
Kúpno-predajná zmluva Denisa Šoltisová rod.Kazinírová Kúpno-predajná zmluva kúpa pozemku 03.11.2017 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa §269 ods.2 Obch.zákonníka č.513/1991 Zb. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci... 08.09.2017 € 0,00
Mandátna zmluva Ing. Rastislav Tapšák Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nsl.zákona č.513/1991 Zb. Poradenské služby pre VO ako aj zabezpečenie procesu VO Výstavba MŠ v obci Bzenov 07.08.2017 € 0,00
Zmluva o dielo č. 1/2017 BITUNOVA spol. s r.o. Zmluva od ielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka "Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov" Zhotovenie stavby:Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov 18.07.2017 € 0,00
Mandátna zmluva INTERPROFIS,s.r.o. Mandátna zmluva v zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka Extérne riadenie projektu "Výstavba materskej škôlky v obci Bzenov" 12.06.2017 € 0,00
Zmluva od ielo MaM plus, s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie energetického auditu k stavbe OcÚ s MŠ v obci Bzenov 18.04.2017 € 0,00
ZM-SEP-IMRK2-2017-000577str.1-15 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 06.02.2017 € 0,00
ZM-SEP-IMRK2-2017-00057str-1-17 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 06.02.2017 € 0,00
ZM-SEP-IMRK2-2017-000577 str.16- Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 06.02.2017 € 0,00
ZM-SEP-IMRK2-2017-000577 str.31- Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 06.02.2017 € 0,00
ZM-SEP-IMRK2-2017-000577 str.46- Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu výstavby materskej škôlky v obci Bzenov 06.02.2017 € 0,00
Zmluva o poskytnutí dotácie v pô Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií róms Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovanie na trhu práce 29.12.2016 € 0,00
Zmluva o nájme nebytových priest M&Ms s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov 09.12.2016 € 0,00
2016/45 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 20.11.2016 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:Zmluva od dielo na zhotovenie pr 
Zmluvná strana:INTERPROFIS,s.r.o. 
Názov:Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Rekonštrukcia ČOV Bzenov 
Predmet:Zhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 
Cena:€ 0,00 
Dátum uzavretia zmuvy:28.10.2016 
Dátum zverejnenia zmluvy:28.10.2016 
Dátum účinnosti zmluvy:28.10.2016 
Dátum ukončenia zmluvy:neuvedený 
Poznámka: 
Súbor: zobraz