Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Zmluva č.190131 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva o dielo č.190131 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Dodávka programového vybavenia Správa registratúry 28.01.2019 € 0,00
Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Biznis Plus Poistenie: majetku, povodne a záplavy,stavby, živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 20.12.2018 € 0,00
2018/44 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 14.11.2018 € 0,00
Zmluva o úvere č.785/CC/18 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 06.11.2018 € 0,00
Sadzobník k zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. Produktové a obchodné podmienky pre úvery SLSP Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Všeobecné obchodné podmienky SLS Slovenská sporiteľňa, a. s. Všeobecné odchodné podmienky Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o účte Komunal Poskytnutie účtu Komunal 06.11.2018 € 0,00
Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. POP depozitné produkty PS Príloha k zmluve o účte Komunal 06.11.2018 € 0,00
Zmluva o Elektronickej službe Bu Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o Elektronickej službe Business24 Zriadenie elektronickej služby Business24 06.11.2018 € 0,00
č.2/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo Vyhotoviť dielo:"Hasičská zbrojnica-prístavba Bzenov" 05.11.2018 € 0,00
č.9 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 25.10.2018 € 0,00
Zmluva odielo SBD, spol.s r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy obecného úradu Bzenov 15.10.2018 € 0,00
Zmluva o dielo na vykonávanie st Milan Závacký Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Vykonávanie stavebného dozoru pre realizáciu projektu"Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 10.10.2018 € 0,00
č.PHZ-OPK1-2018-00077-003 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na Rekonštrukcia - prístavba hasičskej zbrojnice 20.09.2018 € 0,00
Dodatok č.N20160415003D02 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Zmena a doplnenie v článku 2 09.07.2018 € 0,00
Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2018 € 0,00
č.18/2018 Mesto Prešov Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracovanie osobných údajov za stavebný úrad/stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komun 29.06.2018 € 0,00
č.1/2018 MariK Mária Kolcúnová Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových pristorov 29.06.2018 € 0,00
č.KRHZ-PO-2018/452-103 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke Dočasné bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 28.06.2018 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:č.01/2017 
Zmluvná strana:Gréckokatolícke biskupstvo 
Názov:Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2017 
Predmet:Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 
Cena:€ 0,00 
Dátum uzavretia zmuvy:14.12.2017 
Dátum zverejnenia zmluvy:15.12.2017 
Dátum účinnosti zmluvy:16.12.2017 
Dátum ukončenia zmluvy:neuvedený 
Poznámka: 
Súbor: zobraz