Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Dodatok č.N20160415003D03 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Predlženie zmluvy- doby určitej do 31.08.2019 03.06.2019 € 0,00
č.19/37(012/73 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 6.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplne Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec 27.05.2019 € 0,00
Zmluva č.39 831 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie pre DHZ Bzenov 10.05.2019 € 0,00
Zmluva o spolupráci pri zbere a Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Preprava prostredníctvom zberných nádob na šatstvo 02.05.2019 € 0,00
Dodatok č.785/CC/18-D1 k Zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č. 785/CC/18-D1 Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 10.04.2019 € 0,00
Sadzobník C 1 1 2019 Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Sadzobník k dodatku 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.1 Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č.1 k všeobecným obchodným podmienkam SLSP, a.s. Všeobecné obchodné podmienky 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.2 k POP pre úvery Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č.2 k Produktovým obchodným podmienkam pre úvery, bankové záruky a akreditívy Produktové obchodné podmienky k úveru 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.1 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 15.03.2019 € 0,00
Kúpna zmluva Ing. František Fuchs Kúpna zmluva kúpa pozemku 14.03.2019 € 0,00
Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. §588 a násl. zák. č.40/1964 Zb. Predaj pozemku par. C KN č.347/3 08.03.2019 € 0,00
Zmluva č.190131 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva o dielo č.190131 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Dodávka programového vybavenia Správa registratúry 28.01.2019 € 0,00
Dodatok č.1 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmena v článku 1.1.- doplnenie (f) 07.01.2019 € 0,00
Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Biznis Plus Poistenie: majetku, povodne a záplavy,stavby, živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 20.12.2018 € 0,00
2018/44 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 14.11.2018 € 0,00
Zmluva o úvere č.785/CC/18 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 06.11.2018 € 0,00
Sadzobník k zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. Produktové a obchodné podmienky pre úvery SLSP Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Všeobecné obchodné podmienky SLS Slovenská sporiteľňa, a. s. Všeobecné odchodné podmienky Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o účte Komunal Poskytnutie účtu Komunal 06.11.2018 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:č.MCO7122017 
Zmluvná strana:wbx,s.r.o. 
Názov:Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu 
Predmet:Vytvorenie webstránky Bzenov 
Cena:€ 0,00 
Dátum uzavretia zmuvy:22.11.2017 
Dátum zverejnenia zmluvy:23.11.2017 
Dátum účinnosti zmluvy:24.11.2017 
Dátum ukončenia zmluvy:neuvedený 
Poznámka: 
Súbor: zobraz