Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Zmluva odielo SBD, spol.s r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy obecného úradu Bzenov 15.10.2018 € 0,00
Dodatok č.N20160415003D02 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Zmena a doplnenie v článku 2 09.07.2018 € 0,00
Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2018 € 0,00
č.18/2018 Mesto Prešov Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracovanie osobných údajov za stavebný úrad/stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komun 29.06.2018 € 0,00
č.1/2018 MariK Mária Kolcúnová Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových pristorov 29.06.2018 € 0,00
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I333 Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 04.06.2018 € 0,00
Dodatok č.1 ATH-PO s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 a nasl. Obch.zákonníka dňa 01.11.2017 Zmena článku 3.3 a 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.11.2017 04.06.2018 € 0,00
Zmluva o dielo č.040618 Project Consult, spol.s r.o. Zmluva o dielo č.040618 uzatvorená v zmysle ustanovenia ô 536 a nasl. Obch.zákonníka v platnom znení Spracovanie a odovzdanie dokumentácie v rámci 2.kola výzvy k podaniu žiadosti o získanie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 04.06.2018 € 0,00
Dohoda č.18/37/012/83 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopln Úprava práv a povinnstí účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 18.05.2018 € 0,00
Dohoda č.18/37/012/91 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 5.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplne Úprva práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 18.05.2018 € 0,00
Dodatok č.1/2018 Fúra s.r.o. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Počet vyvážaných nádob podľa základnej zmluvy 18.05.2018 € 0,00
Zmluva č.38 856 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č.38 856 Poskytnutie dotácie pre DHZ Bzenov 02.05.2018 € 0,00
Kúpno-predajná zmluva Denisa Šoltisová rod.Kazinírová Kúpno-predajná zmluva kúpa pozemku 18.04.2018 € 0,00
Zmluva č.1/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo č.1/2018 "Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov-stavebné práce" 19.02.2018 € 0,00
Dodatok č.8 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.8 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 21.12.2017 € 0,00
Zmluva o prenájme vianočnej výzd WAD Design s r .o. Zmluva o prenájme vianočnej výzdoby Nájom vianočnej dekorácie 20.12.2017 € 0,00
č.01/2017 Gréckokatolícke biskupstvo Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 14.12.2017 € 0,00
č.MCO7122017 wbx,s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Vytvorenie webstránky Bzenov 22.11.2017 € 0,00
2017/41 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 12.11.2017 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa §269 ods.2 Obch.zákonníka č.513/1991 Zb. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci... 08.09.2017 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:Dodatok č.1 
Zmluvná strana:ATH-PO s.r.o. 
Názov:Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 a nasl. Obch.zákonníka dňa 01.11.2017 
Predmet:Zmena článku 3.3 a 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.11.2017 
Cena:€ 0,00 
Dátum uzavretia zmuvy:04.06.2018 
Dátum zverejnenia zmluvy:05.06.2018 
Dátum účinnosti zmluvy:06.06.2018 
Dátum ukončenia zmluvy:neuvedený 
Poznámka: 
Súbor: zobraz