Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Dodatok č.3 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena článku 6, bod 6.13 a Príloha č.2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" 23.09.2019 € 0,00
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpn TDT Construction s.r.o. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Predaj pozemku par. C č.378, par. C č.379, stavby s.č.143, par.C č.379 27.08.2019 € 0,00
Dodatok č.2 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena v článku 3. Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 22.08.2019 € 0,00
N20160415003D04 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR DODATOK č. N20160415003D04 k Zmluve o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Zmena odseku 1.1. bod 1.1.1. 05.08.2019 € 0,00
č.1/2019 Renáta Janeková Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov za účelom využívania manikerských služieb 08.07.2019 € 0,00
Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2019 € 0,00
19/37/010/66 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3,ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplnení niektorýc Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 27.06.2019 € 0,00
Dodatok č.N20160415003D03 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Predlženie zmluvy- doby určitej do 31.08.2019 03.06.2019 € 0,00
č.19/37(012/73 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 6.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplne Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec 27.05.2019 € 0,00
Zmluva č.39 831 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie pre DHZ Bzenov 10.05.2019 € 0,00
Zmluva o spolupráci pri zbere a Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Preprava prostredníctvom zberných nádob na šatstvo 02.05.2019 € 0,00
Dodatok č.785/CC/18-D1 k Zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č. 785/CC/18-D1 Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 10.04.2019 € 0,00
Sadzobník C 1 1 2019 Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Sadzobník k dodatku 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.1 Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č.1 k všeobecným obchodným podmienkam SLSP, a.s. Všeobecné obchodné podmienky 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.2 k POP pre úvery Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č.2 k Produktovým obchodným podmienkam pre úvery, bankové záruky a akreditívy Produktové obchodné podmienky k úveru 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.1 SBD, spol.s r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.9.2018 Príloha č. Ponúkový rozpočet-ocenený výkaz, výmer-kotolňa 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.1 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 15.03.2019 € 0,00
Kúpna zmluva Ing. František Fuchs Kúpna zmluva kúpa pozemku 14.03.2019 € 0,00
Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. §588 a násl. zák. č.40/1964 Zb. Predaj pozemku par. C KN č.347/3 08.03.2019 € 0,00
Zmluva č.190131 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva o dielo č.190131 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Dodávka programového vybavenia Správa registratúry 28.01.2019 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:Produktové a obchodné podmienky  
Zmluvná strana:Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Názov:Produktové a obchodné podmienky pre úvery SLSP 
Predmet:Príloha k zmluve o úvere 
Cena:€ 0,00 
Dátum uzavretia zmuvy:06.11.2018 
Dátum zverejnenia zmluvy:07.11.2018 
Dátum účinnosti zmluvy:06.11.2018 
Dátum ukončenia zmluvy:neuvedený 
Poznámka: 
Súbor: zobraz