Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Dodatok č.2 TDT Construction s.r.o. Dodatok č.2 ku zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 27.08.2019 Zmena č.II 27.02.2020 € 0,00
Zmluva č.180220-008 webex.digital s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky a poskytovaní doménových a webhostingových služieb Zhotovenie webovej stránky zodpovedajúcu špecifikáciám uvedených v prílohách tejto zmluvy 18.02.2020 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MSD Bzenov 01 Elektronické služby katastra v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 31.01.2020 € 0,00
Cenový výmer č.1/2020 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Cenový výmer č./2020 Cenový výmer č.1/2020 na určenie maximálnych cien cestovného a prepravného a tarifných podmienok v MHD v obci Bzenov - II.tarifn 09.01.2020 € 0,00
Dodatok č.3 str.1-5 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania d odpadmi z obalov Popis systému triedeného zberu v obci platný re rok 2020 02.01.2020 € 0,00
Dodatok č.3 str.6-10 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania d odpadmi z obalov Popis systému triedeného zberu v obci platný re rok 2020 02.01.2020 € 0,00
Zmluva o službách vo verejnom zá Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkováni pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Prevádzkovanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 20.12.2019 € 0,00
Dodatok č.1 TDT Construction s.r.o. Dodatok č.1 ku zmluve o uzatvorení budúcej kupnej zmluvy zo dňa 27.08.2019 Zmena čl.II 18.12.2019 € 0,00
Dodatok č.1 ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č.1 Poistenie: majetku, povodne a záplavy,stavby, živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 22.11.2019 € 0,00
Dodatok č.3 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena článku 6, bod 6.13 a Príloha č.2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" 23.09.2019 € 0,00
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpn TDT Construction s.r.o. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Predaj pozemku par. C č.378, par. C č.379, stavby s.č.143, par.C č.379 27.08.2019 € 0,00
Dodatok č.2 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena v článku 3. Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 22.08.2019 € 0,00
N20160415003D04 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR DODATOK č. N20160415003D04 k Zmluve o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Zmena odseku 1.1. bod 1.1.1. 05.08.2019 € 0,00
č.1/2019 Renáta Janeková Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov za účelom využívania manikerských služieb 08.07.2019 € 0,00
Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2019 € 0,00
19/37/010/66 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3,ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplnení niektorýc Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 27.06.2019 € 0,00
Dodatok č.N20160415003D03 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Predlženie zmluvy- doby určitej do 31.08.2019 03.06.2019 € 0,00
č.19/37(012/73 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 6.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplne Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec 27.05.2019 € 0,00
Zmluva č.39 831 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie pre DHZ Bzenov 10.05.2019 € 0,00
Zmluva o spolupráci pri zbere a Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Preprava prostredníctvom zberných nádob na šatstvo 02.05.2019 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:Dodatok č.2 
Zmluvná strana:TDT Construction s.r.o. 
Názov:Dodatok č.2 ku zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 27.08.2019 
Predmet:Zmena č.II 
Cena:€ 0,00 
Dátum uzavretia zmuvy:27.02.2020 
Dátum zverejnenia zmluvy:28.02.2020 
Dátum účinnosti zmluvy:29.02.2020 
Dátum ukončenia zmluvy:neuvedený 
Poznámka: 
Súbor: zobraz