Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

2016/45 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 20.11.2016 € 0,00
Zmluva o dielo č. 1/2017 BITUNOVA spol. s r.o. Zmluva od ielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka "Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov" Zhotovenie stavby:Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov 18.07.2017 € 0,00
Zmluva č.1/2016 H+EKO, spol s r.o.,Košice Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.1/2016 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu 01.03.2016 € 0,00
Zmluva o zabezpečení odpadu Natur - Pack, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 22.06.2016 € 0,00
č.:SITB-OO2-2015/000041-492 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke Záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do úžívania prebytočný hnuteľný majetok štátu, a to počítač stolný, 28.05.2015 € 0,00
zmluva z dňa 29.10.2009 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy záväzok dopravcu a záväzok obce 29.10.2009 € 0,00
2011/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Audit ročnej účtovnej závierky obce Bzenov zostavenej k 31.10.2010 29.04.2011 € 0,00
2012/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Individuálna účtovná závierka objednávateľa za rok 2011 26.01.2012 € 0,00
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Natur - Pack, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 30.06.2015 € 0,00
č.502/2013/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.502/2013/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 04.06.2013 € 50 000,00
č.1403/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1403/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
č.1401/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1401/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
10082011 INTA, s.r.o. Trenčín Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov Zber, likvidácia kuchynských a reštauračných olejov a tukov 10.08.2011 € 0,00
206/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach 10.09.2012 € 0,00
Dodatok č.DOD/01-2013/206/2012-I Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 05.12.2013 € 0,00
N20160415003 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 15.04.2016 € 0,00
č.01/2015_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ 2015 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 19.11.2014 € 150,00
č.01/2014_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ 2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 19.11.2014 € 180,00
č.02/2013_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 26.11.2013 € 240,00
č. ZLP-2014-0143/OPIS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Komunikačné ,informačné ,elektronické služby samosprávy 12.11.2014 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital