Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

zmluva z dňa 29.10.2009 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy záväzok dopravcu a záväzok obce 29.10.2009 € 0,00
zmluva z 18.1.2012 Fúra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere zber a likvidácia odpadu v určených nádobách 18.01.2012 € 0,00
Zmluva uzatvorená v zmysle OZ č. COOP Jednota Zmluva o dodávkach a odbere tovaru Akceptácia poukážok na nákup tovaru COOP Jednotou Prešov,prostredníctvom predajne č.01-063 12.09.2013 € 0,00
Zmluva od ielo Slovanet, a.s. Zmluva o dielo Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému 23.02.2016 € 0,00
Zmluva od ielo MaM plus, s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie energetického auditu k stavbe OcÚ s MŠ v obci Bzenov 18.04.2017 € 0,00
Zmluva od dielo na zhotovenie pr INTERPROFIS,s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Rekonštrukcia ČOV Bzenov Zhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 28.10.2016 € 0,00
Zmluva o zabezpečení odpadu Natur - Pack, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 22.06.2016 € 0,00
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Natur - Pack, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 30.06.2015 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb BALUR s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Poskytovanie služieb poskytovateľom pre objednávateľa za účelom prípravy objednávateľa a jeho projektu na podanie žiadosti o pos 29.06.2016 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci... 26.10.2016 € 0,00
Zmluva o poskytnutí služby SAKS Management, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby Poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu kamerového systému 15.12.2015 € 0,00
Zmluva o poskytnutí dotácie v pô Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií róms Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovanie na trhu práce 29.12.2016 € 0,00
Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií róms Poskytnutie dotácie na účel podpory soc. a kult. potrieb riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity 23.12.2015 € 0,00
Zmluva o partnerstve a spoluprác Prešovský samosprávny kraj Zmluva o partnerstve a spolupráci Vymedzenie vzájomných vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán pre realizácií asistencie pre prípravu investície s použitím ná 25.03.2015 € 0,00
Zmluva o nájme nebytových priest M&Ms s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov 09.12.2016 € 0,00
Zmluva o dielo z 19.1.2012 Glassmont, s.r.o. Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov Zhotovenie diela-stavby - Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 19.01.2012 € 273 717,95
Zmluva o dielo na zhotovenie pro INTERPROFIS,s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie Vodovod Bzenov 28.10.2016 € 0,00
Zmluva o dielo č.05/PSPL/15 Mgr. Roman DUBNIČKA - PSPL Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Svetelnotechnické merania pri realizácií projektu "Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov" 22.12.2015 € 0,00
Zmluva o dielo č. 1/2017 BITUNOVA spol. s r.o. Zmluva od ielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka "Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov" Zhotovenie stavby:Oprava miestnej komunikácie v obci Bzenov 18.07.2017 € 0,00
Zmluva o dielo Ing. Tomáš Fabišík - PROPLANING s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie a dodanie PD pre realizáciu stavby: "Výstavba novej škôlky v obci Bzenov" 22.04.2016 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital