Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana1 Názov Predmet Dátum Uzavretia2 Suma

Akcie

Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2018 € 0,00
č.044/2013 Základná škola s materskou školou Bzenov Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.03.2013 € 0,00
č.MCO7122017 wbx,s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Vytvorenie webstránky Bzenov 22.11.2017 € 0,00
Zmluva o prenájme vianočnej výzd WAD Design s r .o. Zmluva o prenájme vianočnej výzdoby Nájom vianočnej dekorácie 20.12.2017 € 0,00
č.1668/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Dodanie elektro-energetické zariadenie 27.11.2015 € 0,00
č.1669/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. C KN č.347/47 27.11.2015 € 305,00
č.1403/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1403/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
č.1401/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1401/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
č.2075/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2075/2015/D Vyplňovacie právo 08.12.2015 € 0,00
č.2073/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2073/2015/D Vyplňovacie právo 08.12.2015 € 0,00
č.502/2013/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.502/2013/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 04.06.2013 € 50 000,00
č.807/2013/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.807/2013/D Vyplňovacie právo 04.06.2013 € 0,00
Dodatok č.2 /15112011 VELGOS Stanislav Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Zmeny údajov 15.11.2011 € 0,00
Dodatok č.1 /17102011 VELGOS Stanislav Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Doplnenie a zmeny údajov 17.10.2011 € 0,00
10033274 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb Stravné lístky 27.02.2014 € 0,00
Dohoda č.18/37/012/83 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopln Úprava práv a povinnstí účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 18.05.2018 € 0,00
Dohoda č.18/37/012/91 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 5.zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplne Úprva práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 18.05.2018 € 0,00
č.16/37/010/63 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2016 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 18.07.2016 € 0,00
č.16/37/012/117 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12 ods.3 písm.b) bod 4., resp.bod5 zákona č.417/2013 Z.z. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 07.06.2016 € 0,00
č.16/37/012/64 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12 ods.3 písm.b) bod 4., resp.bod5 zákona č.417/2013 Z.z. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 24.05.2016 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital