Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana1 Názov Predmet2 Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2018 € 0,00
č.044/2013 Základná škola s materskou školou Bzenov Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.03.2013 € 0,00
č.MCO7122017 wbx,s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Vytvorenie webstránky Bzenov 22.11.2017 € 0,00
Zmluva o prenájme vianočnej výzd WAD Design s r .o. Zmluva o prenájme vianočnej výzdoby Nájom vianočnej dekorácie 20.12.2017 € 0,00
č.1668/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Dodanie elektro-energetické zariadenie 27.11.2015 € 0,00
č.1669/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. C KN č.347/47 27.11.2015 € 305,00
č.1403/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1403/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
č.1401/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1401/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
č.502/2013/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.502/2013/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 04.06.2013 € 50 000,00
č.807/2013/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.807/2013/D Vyplňovacie právo 04.06.2013 € 0,00
č.2075/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2075/2015/D Vyplňovacie právo 08.12.2015 € 0,00
č.2073/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2073/2015/D Vyplňovacie právo 08.12.2015 € 0,00
Dodatok č.1 /17102011 VELGOS Stanislav Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Doplnenie a zmeny údajov 17.10.2011 € 0,00
Dodatok č.2 /15112011 VELGOS Stanislav Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Zmeny údajov 15.11.2011 € 0,00
10033274 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb Stravné lístky 27.02.2014 € 0,00
Dohoda č. 160/§ 51/2014 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Absolventská prax 09.07.2014 € 0,00
č.16/37/010/63 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2016 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 18.07.2016 € 0,00
č.15/37/054/188-ŠnZ str. 1_5 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta 26.11.2015 € 0,00
č.15/37/054/188-ŠnZ str.6-10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta 26.11.2015 € 0,00
č.15/37/50J/44 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 29.12.2015 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital