Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

č.044/2013 Základná škola s materskou školou Bzenov Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzané odpadových vôd Dodávka pitnej vody z VV, odvádzanie odp.vôd do VK 01.03.2013 € 0,00
č.1668/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Dodanie elektro-energetické zariadenie 27.11.2015 € 0,00
č.1669/3030/2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. C KN č.347/47 27.11.2015 € 305,00
č.502/2013/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.502/2013/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 04.06.2013 € 50 000,00
č.807/2013/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.807/2013/D Vyplňovacie právo 04.06.2013 € 0,00
č.1403/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1403/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
č.1401/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1401/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
č.2075/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2075/2015/D Vyplňovacie právo 08.12.2015 € 0,00
č.2073/2015/D VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2073/2015/D Vyplňovacie právo 08.12.2015 € 0,00
Dodatok č.1 /17102011 VELGOS Stanislav Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Doplnenie a zmeny údajov 17.10.2011 € 0,00
Dodatok č.2 /15112011 VELGOS Stanislav Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Zmeny údajov 15.11.2011 € 0,00
10033274 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb Stravné lístky 27.02.2014 € 0,00
30/§50j/2011 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnannosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Poskytnutie príspevku na podporu zamestnannosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 03.05.2011 € 0,00
9/§50-NS/2011-ŠR Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 02.03.2011 € 0,00
65/§52/2011/NP V-2 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 08.06.2011 € 0,00
28/§52/2012/NP V-2 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskynutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre ob 28.05.2012 € 466,20
č. 28/§ 52/2013/NP VAOTP SR-2 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre ob 16.08.2013 € 954,00
č. 33/§ 50j/NS/2014/ŠR Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestenej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službá Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 22.07.2014 € 2 186,15
Dohoda č. 160/§ 51/2014 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Absolventská prax 09.07.2014 € 0,00
č.69/2014/§ 10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi Realizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 26.06.2014 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital