Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

1/2016 Lusy- Lucia Jurková Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov 01.07.2016 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb BALUR s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Poskytovanie služieb poskytovateľom pre objednávateľa za účelom prípravy objednávateľa a jeho projektu na podanie žiadosti o pos 29.06.2016 € 0,00
Zmluva o zabezpečení odpadu Natur - Pack, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 22.06.2016 € 0,00
č.16/37/012/117 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12 ods.3 písm.b) bod 4., resp.bod5 zákona č.417/2013 Z.z. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 07.06.2016 € 0,00
č.16/37/012/64 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec § 12 ods.3 písm.b) bod 4., resp.bod5 zákona č.417/2013 Z.z. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie menších obecných služieb pre obec 24.05.2016 € 0,00
č.N20160415003D01 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci NP vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Zmena na strane č.16 Zmluvy o spolupráci-Príloha č.2 Príručka pre zapojené subjekty do NP 13.05.2016 € 0,00
Dodatok č.2 Prvá Komunálna Finančná,a.s. Poistná zmluva č.11-4-11246 dodatok č.2 Poistenie: živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 13.05.2016 € 0,00
Zmluva o dielo Ing. Tomáš Fabišík - PROPLANING s.r.o. Zmluva o dielo Vypracovanie a dodanie PD pre realizáciu stavby: "Výstavba novej škôlky v obci Bzenov" 22.04.2016 € 0,00
N20160415003 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 15.04.2016 € 0,00
č.72/2016-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy:415/2015-2050-1200 Obnova Verejného osvetlenia obce Bzenov 04.03.2016 € 0,00
Zmluva č.1/2016 H+EKO, spol s r.o.,Košice Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.1/2016 Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu 01.03.2016 € 0,00
Nájomná zmluva COOP Jednota Nájomná zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamačného pútača Prenájom reklamnej plochy na ktorej bude umiestnený reklamný pútač 01.03.2016 € 0,00
Zmluva od ielo Slovanet, a.s. Zmluva o dielo Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému 23.02.2016 € 0,00
č.6/2016 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.6 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 13.01.2016 € 0,00
č.15/37/50J/44 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 29.12.2015 € 0,00
Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu soc. a kult.potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií róms Poskytnutie dotácie na účel podpory soc. a kult. potrieb riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity 23.12.2015 € 0,00
Zmluva o dielo č.05/PSPL/15 Mgr. Roman DUBNIČKA - PSPL Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Svetelnotechnické merania pri realizácií projektu "Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov" 22.12.2015 € 0,00
Zmluva o poskytnutí služby SAKS Management, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby Poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu kamerového systému 15.12.2015 € 0,00
Dodatok č.1 INTERPROFIS,s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej mandátnej zmluve Špecifikácia služieb pre prípravu projektu zameraného na Výstavbu predškolského zariadenia v obci Bzenov 14.12.2015 € 0,00
č.1403/2015/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.1403/2015/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Obnova verejného osvetlenia obce Bzenov 08.12.2015 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital