Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Dodatok č.1 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 15.03.2019 € 0,00
Kúpna zmluva Ing. František Fuchs Kúpna zmluva kúpa pozemku 14.03.2019 € 0,00
Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. §588 a násl. zák. č.40/1964 Zb. Predaj pozemku par. C KN č.347/3 08.03.2019 € 0,00
Zmluva č.190131 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva o dielo č.190131 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Dodávka programového vybavenia Správa registratúry 28.01.2019 € 0,00
Dodatok č.2 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmena v článku 1.1.- doplnenie (f) 07.01.2019 € 0,00
Poistná zmluva Biznis Plus ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Biznis Plus Poistenie: majetku, povodne a záplavy,stavby, živelné, proti odcudzeniu, elektroniky a strojov, poistenie zodpovednosti za škodu 20.12.2018 € 0,00
2018/44 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 14.11.2018 € 0,00
Zmluva o úvere č.785/CC/18 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 06.11.2018 € 0,00
Sadzobník k zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. Produktové a obchodné podmienky pre úvery SLSP Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Všeobecné obchodné podmienky SLS Slovenská sporiteľňa, a. s. Všeobecné odchodné podmienky Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o účte Komunal Poskytnutie účtu Komunal 06.11.2018 € 0,00
Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. POP depozitné produkty PS Príloha k zmluve o účte Komunal 06.11.2018 € 0,00
Zmluva o Elektronickej službe Bu Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o Elektronickej službe Business24 Zriadenie elektronickej služby Business24 06.11.2018 € 0,00
č.2/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo Vyhotoviť dielo:"Hasičská zbrojnica-prístavba Bzenov" 05.11.2018 € 0,00
č.9 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 25.10.2018 € 0,00
Zmluva odielo SBD, spol.s r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy obecného úradu Bzenov 15.10.2018 € 0,00
Zmluva o dielo na vykonávanie st Milan Závacký Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Vykonávanie stavebného dozoru pre realizáciu projektu"Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 10.10.2018 € 0,00
č.PHZ-OPK1-2018-00077-003 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na Rekonštrukcia - prístavba hasičskej zbrojnice 20.09.2018 € 0,00
Dodatok č.N20160415003D02 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Zmena a doplnenie v článku 2 09.07.2018 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital