Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Sadzobník k zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Sadzobník Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. Produktové a obchodné podmienky pre úvery SLSP Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Všeobecné obchodné podmienky SLS Slovenská sporiteľňa, a. s. Všeobecné odchodné podmienky Príloha k zmluve o úvere 06.11.2018 € 0,00
Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o účte Komunal Poskytnutie účtu Komunal 06.11.2018 € 0,00
Produktové a obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a. s. POP depozitné produkty PS Príloha k zmluve o účte Komunal 06.11.2018 € 0,00
Zmluva o Elektronickej službe Bu Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o Elektronickej službe Business24 Zriadenie elektronickej služby Business24 06.11.2018 € 0,00
č.2/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo Vyhotoviť dielo:"Hasičská zbrojnica-prístavba Bzenov" 05.11.2018 € 0,00
č.9 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena článku IV. bod 4 25.10.2018 € 0,00
Zmluva odielo SBD, spol.s r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy obecného úradu Bzenov 15.10.2018 € 0,00
Zmluva o dielo na vykonávanie st Milan Závacký Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Vykonávanie stavebného dozoru pre realizáciu projektu"Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 10.10.2018 € 0,00
č.PHZ-OPK1-2018-00077-003 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na Rekonštrukcia - prístavba hasičskej zbrojnice 20.09.2018 € 0,00
Dodatok č.N20160415003D02 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č.N20160415003D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej interve Zmena a doplnenie v článku 2 09.07.2018 € 0,00
Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2018 € 0,00
č.18/2018 Mesto Prešov Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracovanie osobných údajov za stavebný úrad/stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komun 29.06.2018 € 0,00
č.1/2018 MariK Mária Kolcúnová Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových pristorov 29.06.2018 € 0,00
č.KRHZ-PO-2018/452-103 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke Dočasné bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 28.06.2018 € 0,00
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I333 Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 04.06.2018 € 0,00
Dodatok č.1 ATH-PO s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 a nasl. Obch.zákonníka dňa 01.11.2017 Zmena článku 3.3 a 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.11.2017 04.06.2018 € 0,00
Zmluva o dielo č.040618 Project Consult, spol.s r.o. Zmluva o dielo č.040618 uzatvorená v zmysle ustanovenia ô 536 a nasl. Obch.zákonníka v platnom znení Spracovanie a odovzdanie dokumentácie v rámci 2.kola výzvy k podaniu žiadosti o získanie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 04.06.2018 € 0,00
Dohoda č.18/37/012/83 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopln Úprava práv a povinnstí účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec 18.05.2018 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital