Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Zmluva o spolupráci pri zbere a Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Preprava prostredníctvom zberných nádob na šatstvo 02.05.2019 € 0,00
206/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach 10.09.2012 € 0,00
Dodatok č.DOD/01-2013/206/2012-I Fond sociálneho rozvoja Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 05.12.2013 € 0,00
N20160415003 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 15.04.2016 € 0,00
č.01/2017 Gréckokatolícke biskupstvo Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 14.12.2017 € 0,00
č.01/2015_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ 2015 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 19.11.2014 € 150,00
č.01/2014_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ 2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 19.11.2014 € 180,00
č.02/2013_CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolu financovaní nákladov na činnosť CVČ Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bzenov 26.11.2013 € 240,00
Zmluva o službách vo verejnom zá Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkováni pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Prevádzkovanie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 20.12.2019 € 0,00
č. ZLP-2014-0143/OPIS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Komunikačné ,informačné ,elektronické služby samosprávy 12.11.2014 € 0,00
Zmluva o prenájme vianočnej výzd WAD Design s r .o. Zmluva o prenájme vianočnej výzdoby Nájom vianočnej dekorácie 20.12.2017 € 0,00
Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2018 € 0,00
Zmluva o prenájme Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Zmluva o prenájme Prenájom priestorov v ZŠ 02.07.2019 € 0,00
zmluva z 18.1.2012 Fúra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere zber a likvidácia odpadu v určených nádobách 18.01.2012 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa §269 ods.2 Obch.zákonníka č.513/1991 Zb. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci... 08.09.2017 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb BALUR s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Poskytovanie služieb poskytovateľom pre objednávateľa za účelom prípravy objednávateľa a jeho projektu na podanie žiadosti o pos 29.06.2016 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci... 26.10.2016 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MSD Bzenov 01 Elektronické služby katastra v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 31.01.2020 € 0,00
10033274 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb Stravné lístky 27.02.2014 € 0,00
č.59/2016/2017 Stredná odborná škola podnikania Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Realizácia výkonu odbornej praxe študentov príslušnej školy 16.09.2016 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital