hour minute

VZN, platné predpisy, zmeny a doplnky UPN 2017

  • Všeobecné záväzné nariadenia obce Bzenov: 
  • Paragraf

- VZN č.1/2016 - Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bzenov

-VZN č.2/2015 - Dodatok k VZN č..2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- VZN č.2/2015 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Bzenov

- VZN č.1/2014 - Všeobecné záväzné nariadenie  na prevádzku domu smútku a cintorína na území obce Bzenov

-  VZN č.2/2013 - O určení školského obvodu ZŠ s MŠ Bzenov spadajúcej do zriadovateľskej pôsobnosti obce Bzenov

-  VZN č.1/2013 - O nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom

-  VZN č.1/2011 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole

- VZN č.2/2011 - O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

- VZN č.1/2012 - O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Bzenov

- VZN č.2/2012 - O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bzenov

- VZN č. 1/2015  - O chove a držaní psov na území obce Bzenov

 

 

Smernice a Nariadenia:

Organizačný poriadok Obecného úradu v Bzenove

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bzenove

 

Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN Obec Bzenov 20171 erb bzenov

 

Obstarávateľ: Obec Bzenov

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Rafajlovič, starosta


Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. arch. Vladimír Debnár reg. č. 294; Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov,

Spracovateľ Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017: Ing. arch. Mária Čutková , SKA – AA 0377

Návrh na prerokovanie zverejnený zverejnený dňa 23.6.2017: Zmeny a doplnky ÚPN 2017

Poľnohospodárska príloha

ÚPNO_Bzenov_ZaD_2017

ZaD UPN

 

 Návrh záverečného účtu za rok 2016 zverejnený dňa 15.6.2017   tu:mesec

 

 

 

 

 

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist